Ta lederkurs med oss og bli en bedre leder!

Ser du etter lederkurs for å finne ut mer om hva som skal til for å nå mål sammen med andre mennesker? Hvordan ledere og medarbeidere sammen skal lykkes med å nå målene er kjernen i ledelse? Vi tilbyr tjenester langt utover et vanlig lederkurs. Hos oss får du en tilpasset og skreddersydd ledertrening. 

Lederkurs_2c-Learning_tjenester_kurstilbud_ledertrening_lederkurs_lederutvikling
Se hvilke programmer og tjenester vi kan levere i 2c Learning. Vi tilbyr mer enn et vanlig lederkurs. Hos oss får du skreddersydde programmer innen områdene lederutvikling, medarbeiderskap og psykologisk trygghet.

Lederkurs og ledertrening med ulike temaFormålet med å utvikle ledelseskompetansen og medarbeiderkompetansen er nettopp å bedre måloppnåelse og gjennom det øke verdiskapingen i virksomheten. Samtidig kan du også skape et arbeidsmiljø med engasjerte og dedikerte medarbeidere.

I våre utviklingsprogrammer vektlegger vi samspillet og relasjonene i en gruppe. God kommunikasjon er et viktig tema i arbeidet. En ledergruppe fungerer ofte som et lederteam hvor alle spiller en viktig rolle for at virksomheten skal ta gode beslutninger.

Vi starter alltid et slikt arbeid med en kartlegging hvor vi intervjuer gruppens medlemmer. Resultatet av denne kartleggingen vil bli presentert for gruppen og vil legge føringer for det videre arbeidet.

Lederkurs_tjenester_2c-Learning
For å utvikle lederkompetansen i virksomheten tilbyr 2c Learning lederutviklingsprogrammer, utvikling av ledergrupper og mentoringm, samt områdene medarbeiderskap og psykologisk trygghet.

Hvem passer våre lederkurs for?

Våre lederkurs tilbys som skreddersydd ledertrening og våre lederutviklingsprogrammer passer for deg som er leder i både offentlig og privat sektor.

Er du ny som leder og ukjent med lederrollen?
Vi kan hjelpe deg med å bli tryggere i rollen. Dette gjør vi gjennom vårt mentorprogram.

Er du en erfaren leder, men har fått en ny lederjobb i en ny organisasjon?
Vi kan hjelpe deg med å få en god innfasing i den nye lederjobben gjennom vårt mentorprogram.

Er du en del av en ledergruppe som ikke fungerer optimalt?
Vi tilbyr en utviklingsprosess for ledergruppen som vi i fellesskap utarbeider.

Er du leder i en organisasjon som har underavdelinger som ikke får til å arbeide på tvers?
Vi kan bidra med å endre samarbeidskulturen slik at underavdelingene begynner å samarbeide bedre.

Er du en leder som ønsker at dine medarbeidere skal få økt fokus på den enkeltes ansvar for produksjon, kvalitet og arbeidsmiljø?
Vi kan bidra med vårt program for medarbeiderskap.

2c-Learning_tjenester_lederutvikling_psykologisk trygghet_2c-learning
Kjenner du som leder deg igjen i noen av disse punktene? Da kan våre tjenester innen lederutvikling og ledertrening hjelpe deg. Enten du er ny eller erfaren som leder. 2c Learning.

Gjennomføring av våre lederutviklingsprogrammer

I 2c Learning arbeider vi alltid med å tilpasse utviklingsprogrammene til de behov organisasjonen har. Vi gjennomføre derfor en kartlegging og en analyse av de behovene som organisasjonen har før vi designer endelig program. Kartleggingen foregår gjennom samtaler med ledelsen og intervjuer av ledere, ansatte og tillitsvalgte.

Vi arbeider med å etablere et læringsmiljø i trygge omgivelser og vi benytter erfaringslæring som pedagogisk plattform. Vi tar hensyn til den kulturen som er i organisasjonen og til den kompetansen og erfaringen den enkelte ansatte har.

I utviklingen av organisasjonens ledelse er det viktig at ledere på alle nivåer arbeider sammen slik at det etableres en felles forståelse for de endringstiltakene som kommer frem under programmet. Av samme grunn er det viktig at alle ledere deltar i dette arbeidet.

Vi benytter samlinger som arena for trening og utvikling og samlingene vil bestå av kunnskapsformidling, gruppeoppgaver, øvelser, diskusjoner og refleksjoner.

Mellom samlingene vil det være coaching for den enkelte leder og trening på egne utviklingsområder. Etter at samlingene er gjennomført vil det være iverksetting av tiltak og et tilbud på coaching til de lederne som har ønske om en spesiell oppfølging i etterkant.

For å få en varig endring er det viktig at arbeidet og læringsprosessene varer over noe tid og knyttes til allerede eksisterende utviklingsprosesser i organisasjonen. Under følger en skisse til en mulig fremdrift

Dette er et mulig oppsett for en gjennomføring. Dette skreddersyr vi sammen med deg.

lederutviklingsprogram_tjenester_2c-Learning

Dette tilbyr 2c Learning

Vi legger vekt på det å lære seg å se. Å se seg selv er viktig både som leder og medarbeider. Å se de andre er viktig for at sine medarbeidere skal føle seg sett. Ikke minst er det viktig å se den kulturen en er en del av. Dette er viktig i alt vi gjør og ligger som viktige verdier i vårt arbeide.

Vi arbeider med mentoring, ledergruppeutvikling, medarbeiderskap og andre utviklingsprosesser i organisasjoner.

Vi kommer ikke med ferdige løsninger, men vil alltid tilpasse arbeidet til den organisasjonen og de lederne vi arbeider med. Vi skreddersyr programmer og utviklingstiltak basert på de behovene lederne og organisasjonen har. Dette gjør vi ved å gjennomføre noen intervjuer av nøkkelpersoner for deretter å gå i dialog om veien videre.

Vi er erfarne konsulenter som bruker vår erfaring til å løse kundenes utfordringer. Vi arbeider prosessbasert og legger erfaringsbaserte læring til grunn for vårt utviklingsarbeid.

Lederutviklingsprogrammer

I 2c Learning arbeider vi alltid med å tilpasse utviklingsprogrammene til de behov organisasjonen har. Vi gjennomføre derfor en kartlegging og en analyse av de behovene som organisasjonen har før vi designer endelig program. Kartleggingen foregår gjennom samtaler med ledelsen og intervjuer av ledere, ansatte og tillitsvalgte.

Utvikling av ledergrupper

En ledergruppe fungerer ofte som et lederteam hvor alle spiller en viktig rolle for at virksomheten skal ta gode beslutninger. Det vektlegges her spesielt samspillet og relasjonene i gruppen hvor god kommunikasjon blir et viktig tema i arbeidet. Det å kunne se fremover blir også et sentralt tema i dette arbeidet. Les mer om vårt arbeid med lederutvikling her. 

Arbeidet starter alltid med en kartlegging hvor gruppens medlemmer blir intervjuet. Resultatet av denne kartleggingen vil bli presentert for gruppen og vil legge føringer for det videre arbeidet.

Omfanget av utviklingsarbeidet vil være avhengig av ledergruppens behov.

Mentoring

Mentoring er en samtale som foregår mellom en leder og konsulenten i en en-til-en samtale. Det er lederen som tar opp tema som denne ønsker skal belyses og diskuteres. Dette er konfidensielle samtaler og det er ingen rapportering av innholdet i samtalene.

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet er et grunnleggende element i alt vi gjør. Å etablere en slik trygghet er nødvendig for å utøve god ledelse og et godt medarbeiderskap.

Vi gjennomfører også seminarer og programmer kun med fokus på psykologisk trygghet. Dette arbeidet vil være samlingsbasert hvor vi vektlegger det å se hverandre, se det som skjer mellom oss, se den situasjonen vi er en del av og det å se fremover.

Medarbeiderskap

Medarbeiderskap gjennomføres som et utviklingsprogram hvor hensikten er at medarbeiderne får økt ansvar i et arbeidsfellesskap som er preget av åpenhet og tillit. Det gjennomføres en kartlegging i forkant av programmet. Programmets størrelse og varighet avhenger av organisasjonens behov og ønsker.

Aktuelle tema i våre lederkurs

Hvilke tema vi vil bruke i utviklingsarbeidet vil variere ut fra organisasjonens behov. For å oppnå en ønsket utvikling kan følgende tema være aktuelle:

 • Strategi og overordnede målsettinger
 • Beslutningsprosesser
 • Styring og ledelse
 • Interessentanalyse
 • Makt, innflytelse og påvirkning
 • Rolleforståelse
 • Lederegenskaper og lederstiler
 • Samarbeid og relasjoner
 • Kommunikasjon i organisasjoner
 • Å lede organisasjonsendringer
 • Teamledelse

Kurs for ledere

Ledelse er noe det er skrevet veldig mye om og har blitt et stort fagområde. I utgangspunktet handler ledelse om hva som skal til for å nå et mål sammen med andre mennesker. Hvordan ledere og medarbeidere sammen skal lykkes med å nå målene er kjernen i ledelse. Formålet med å utvikle ledelseskompetansen er nettopp å bedre måloppnåelse og gjennom det øke verdiskapingen i virksomheten, samtidig som en skaper et arbeidsmiljø med engasjerte og dedikerte medarbeidere. I 2c Learning fokuserer vi på lederutvikling, medarbeiderskap og psykologisk trygghet.

Du som leder vil bli bedre til å:

 • å se dine ansatte
 • å se deg selv
 • å se det som skjer i organisasjonen
 • å se den konteksten du er en del av
 • å tenke strategisk

Med våre samarbeidspartnere tilbyr vi også:

 • Kriseledelse og krisetrening
 • Strategisk ledelse og strategiutvikling
 • Rekruttering og onboarding av nye ledere
 • Oppfølging og utvikling av førstegangsledere

Vil du bli en bedre leder og medarbeider?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for å høre mer om kursene og melde deg på. Send oss en melding i skjema under.

[forminator_form id=»84269″]